Прв циклус

Насока Туризам

Елаборат за акредитација на студиска програма

Решение за акредитација на студиската програма

Решение за почеток со работа на студиската програма

 

Распоред на предметите по семестри и студиски години за академски студии (АС)

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставниот предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови

 

ЕКТС

П

В

ПРВА ГОДИНА

1.

ГТ2101

Основи на туризмот

I

2

2

8

2.

ГТ2102

Природно-географски основи на туризмот

I

2

2

8

3.

ГТ2103

Туристичко деловна комуникација

I

2

2

6

4.

ГТ2104

Статистика

I

2

2

6

5.

ГТ2200

Спорт и здравје

I

0

2

2

6.

ГТ2105

Економика на туризмот

II

2

2

8

7.

ГТ2106

Социо-економски основи на туризмот

II

2

2

8

8.

ГТ2107

Туристичко право

II

2

2

8

9.

 

Изборен предмет од летен семестар од табела 6.2

II

2

2

6

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

16

18

60

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставниот предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови

 

ЕКТС

П

В

ВТОРА ГОДИНА

1.

ГТ2108

Алернативни форми на туризмот

III

2

2

8

2.

ГТ2109

Туристички агенции

III

2

2

8

3.

ГТ2110

Хотелиерство

III

2

2

8

4.

 

Изборен предмет од зимски семестар од табела 6.2

III

2

2

6

5.

ГТ2111

Туризмот и заштитата на животната средина

IV

2

2

8

6.

ГТ2112

Менаџмент во туризмот

IV

2

2

8

7.

ГТ2113

Туристичко-информациони системи

IV

2

2

8

8.

 

Изборен предмет од летен семестар од табела 6.2

IV

2

2

6

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

16

16

60

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставниот предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови

 

ЕКТС

П

В

ТРЕТА ГОДИНА

1.

ГТ2114

Туристичка географија на Република Северна Македонија

V

2

2

8

2.

ГТ2115

Туристички географија

V

2

2

6

3.

ГТ2116

Културолошки туризам

V

2

2

6

4.

 

Изборен предмет од зимски семестар од табела 6.2

V

2

2

6

5.

ГТ2117

Студентска пракса

V

1

0

4

6.

ГТ2118

Маркетинг во туризмот

VI

2

2

8

7.

ГТ2119

Туризмот и сообраќајната географија

VI

2

2

6

8.

 

Изборен предмет од летен семестар од табела 6.2

VI

2

2

6

9.

 

Изборен предмет од летен семестар од табела 6.2

VI

2

2

6

10.

ГТ2120

Студентска пракса

VI

1

0

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

18

16

60

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставниот предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови

 

ЕКТС

П

В

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1.

ГТ2121

Просторното планирање и туризмот

VII

2

2

8

2.

ГТ2122

Туризмот и глобализацијата

VII

2

2

6

3.

ГТ2123

Претприемништво

VII

2

2

6

4.

 

Изборен предмет од зимски семестар од табела 6.2

VII

2

2

6

5.

ГТ2124

Студентска пракса

VII

1

0

4

6.

ГТ2125

Туристичка политика

VIII

2

2

8

7.

ГТ2126

Туризмот и меѓународното стопанство

VIII

2

2

8

8.

 

Изборен предмет од летен семестар од табела 6.2

VIII

2

2

6

9.

ГТ2127

Дипломска работа

VIII

0

0

8

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

15

14

60

Во студиската програма во 5-ти, 6-ти и 7-ми семестар е предвидена реализација на студентска пракса која претпоставува практика во разни државни институции, здруженија и пртпријатија кои се занимаваат со туристичка дејност. Во текот на реализацијата на студентската пракса, студентот е под надзор на предметен наставник кој е одговорен за успешно реализирање на истата. Предметните наставници за студентската пракса се определени со овој елаборат. Реализацијата на практичната настава се потврдува со печат и потпис на овластено лице од институцијата/организацијата каде студентот ја реализирал студентската пракса. Студентот е должен пред да го запише соодветниот нареден семестар, реализацијата на студентската практика да ја докаже со потпис од предметниот наставник и потврдата да ја депонира во студентското досие.

Во студиската програма е вклучена и изработка и одбрана на дипломска работа која е вреднувана со 8 ЕКТС.

 

 

Изборни наставни предмети на студиската програма

Вид на изборен наставен предмет

Број

Наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата

8

Наставни предмети од Универзитетската листа на изборни предмети

0

  

 

Реден број

 

Код

 

Назив на предметот

 

Семестар

Неделен фонд на часови

 

ЕКТС

 

Единица

П

В

1.

ГТ2128

Агротуризам

зимски

2

2

6

Институт за географија

2.

ГТ2129

Урбан туризам

зимски

2

2

6

Институт за географија

3.

ГТ2130

Рурален туризам

зимски

2

2

6

Институт за географија

4.

ГТ2131

Бањски туризам

зимски

2

2

6

Институт за географија

5.

ГТ2132

Уредување на туристичкиот простор

зимски

2

2

6

Институт за географија

6.

ГТ2133

Населението и туристичкиот пазар

летен

2

2

6

Институт за географија

 

7.

 

ГТ2134

Култура на однесување во туризмот

 

летен

2

2

6

Институт за географија

 

8.

 

ГТ2135

 

Религиозен туризам

 

летен

2

2

6

Институт за географија

9.

ГТ2136

Здравствен туризам

летен

2

2

6

Институт за географија

10.

ГТ2137

Спортски туризам

летен

2

2

6

Институт за географија

11.

ГТ2138

Стратегија за развој на туризмот

летен

2

2

6

Институт за географија

 

12.

 

ГТ2139

 

Безбедност во туризмот

 

летен

 

2

 

2

 

6

Институт за географија

13.

ГТ2140

Деловен туризам

зимски

2

2

6

Институт за географија

14.

ГТ2141

Туризмот во ЕУ

летен

2

2

6

Институт за географија

15.

ГГН008

Урбана географија

зимски

2

2

6

Институт за географија

16.

ГГЈ024

Рурална географија

зимски

2

2

6

Институт за географија

Вкупно:

 

 

96

 

© 2024. Институт за географија, ПМФ, УКИМ, Скопје.