Демонстратор Бојана Алексова

ПредметиКабинет 46 Email aleksova_bojana@yahoo.com

Биографија

Датум на раѓање: 01.02.1996

Место на раѓање: Куманово

Постдипломски студии: Институт за географија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Додипломски студии: Институт за географија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Средно образование: СОУ „Митко Пенџуклиски“ - Кратово

Основно образование: ОУ „Кочо Рацин“ - Кратово


Академски степени:

(20.10.2020 - тековно) - Mагистрант на Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

Ментор (Supervisor): Проф. д-р Ивица Милевски

(29.08.2016 - 29.09.2020) - Дипломиран географ - професор по географија

Дипломска работа (BSc Thesis): „Современ начин на мониторинг на геолокалитети по примерот на Куклица“, Институт за географија, Природно-математички факултет - Скопје

Ментор (Supervisor): Проф. д-р Ивица Милевски


Академски позиции:

 (23.12.2020 - тековно): демонстратор на Институт за географија при Природно-математички факултет - Скопје

 

Наставно-образовна дејност:

Реализирање на вежби во зимски семестар по предметите:

 • Општа геологија со петрографија
 • Земјата и вселената
 • Урбани системи (наставна насока и ГИС)
 • Туристички агенции
 • Туристичка географија на Република Македонија
 • Стратегија за развој на туризмот

Реализирање на вежби во летен семестар по предметите:

 • Педогеографија
 • Педогеографија со ерозија
 • Далечинска детекција
 • Туристички-информациски системи
 • Географија на Америка, Африка и Австралија
 • Урбани системи (насока демографија)

Трудови и конф.

Научно-истражувачки и апликативни проекти:

 1. Мониторинг на природно наследство на Споменик на природа Куклица. Дел од стручниот тим како физички географ. МЖСПП преку „Извор“, Кратово, 2021.
 2. Студија за валоризација на специфична палеовулканска област „Градечки Чуки“ (геолошко-геоморфолошки истражувања на локалитетот). Дел од стручниот тим како физички географ. Општина Крива Паланка, 2021.

 

Научно-стручни трудови:

 1. Milevski I., Aleksova B. (2021): Drone bazed geomonitoring of the Natural Monument Kuklica. Geographical Reviews, 53, Skopje (in print).
 2. Todorova A., Aleksova B. (2021): Research on knowledge of geodiversity and geosites in the Republic of North Macedonia and condition of protected areas. Geographical Reviews, 53, Skopje (in print).
 3. Алексова Б., Стојаноски А. (2020): Современите климатски промени во Македонија и нивното влијание врз еволуцијата на релјефот. Зборник на трудови, Студентска конференција за глобални климатски промени. УКИМ, УСС „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.
 4. Milevski I., Aleksova B., Lepitkova S. (2020): Geomorphometric characteristics of the high mountains in North Macedonia. In Alvioli M., Marchesini I., Melelli L., Guth P. Geomorphometry 2020, 147-150.

 

Учество на научни конференции, симпозиуми, семинари и работилници:

 1. Participation on International conference „GeoHazardz and Climate Change in Geoparks“ MakGeopark - Demir Kapija, Macedonia. Project PRONATUR (6-7.05.2022).
 2. Participation on workshop: „The impact of mass tourism on the Postojna Cave“, by Domen Turk. Organized by EGEA Ljubljana (03.05.2022).
 3. Participation on webinar for climate changes. Organized by Junior Achievement Macedonia (06.04.2022).
 4. Учество на вебинар: Katarina Pavlek: „Upotreba kartografskih izvora i GIS alata u analizi morfoloških promjena riječnih korita“. Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakultetа, Zagreb, Hrvatska (01.04.2022).
 5. Учество на стручно предавање на тема: „Advanced methods in GIS and their  application  on forest  and coastal areas“, од д-р Александар Ваљаревиќ; Организирано од проф. д-р Ивица Милевски, во коорганизација со ИЗСГ „Природник“, Институт за географија, ПМФ (28.03.2022).
 6. Учество на стручно on-line предавање на тема: „Далечинска Детекција-очи од вселената“, од д-р Гордана Каплан; Организирано од проф. д-р Ивица Милевски, во коорганизација со ИЗСГ „Природник“, Институт за географија, ПМФ (15.03.2022).
 7. Participation on workshop: SWG Integrative planning workshop. Cross border Stakeholder Working Group, IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia - North Macedonia 2016-2020. Organized by Leskovac, Serbia (09.03.2022).
 8. Participation on conference of International Association of Geomorphologists Webinar Central and Western Europe 2022 (03.03.2022).
 9. Participation on Terra Vino conference. Interreg IPA-CBC-Programme, organized by Tikveš Wine Route Foundation. Moklište, Kavadarci, North Macedonia (28.01.2022).
 10. Participation on workshop: Smart and integrative planning, development tourism offers, collaborative and exchange workshops. IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia - North Macedonia 2016-2020. Organized by municipality of Kriva Palanka (21.01.2022).
 11. Присуство на промоција на НП Шар Планина, преку Министерство за животна средина и просторно планирање (15.12.2022). 
 12. Учество на есенски едукативен webinar за професорите и наставниците по географија на тема: Природните убавини на НП Шар Планина во функција на геотуризмот, од страна на Бојана Алексова, д-р Ивица Милевски и д-р Милена Талеска, организиран од Македонско Географско Друштво, (29.11.2021).
 13. Participation on workshop: Egea Science Speleology Special, organized by The European Geography Association-EGEA (24.11.2021).
 14. Milevski I., Aleksova B., Lepitkova S. (2021): Geomorphometric characteristics of the high mountains in North Macedonia. Geomorphometry 2021, Perugia, Italy (15.09.2021) On-line.
 15. Participation on the 5th Serbian congress of geographers „Innovative approach and perspectives of the applied geography“. Novi Sad, Vojvodina, Serbia, 9-11 September 2021.
 16. Учество на седма работилница од летната спелеолошка школа, организирана од Истражувачко друштво URSUS Speleos, на тема: Спелео нуркање (05.08.2021).
 17. Учество на работилница организирана од ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје, на тема: Дигитална обработка на слики во делот на далечинска детекција (29.07.2021).
 18. Учество на петта работилница од летната спелеолошка школа, организирана од Истражувачко друштво URSUS Speleos, на тема: Скицирање на пештери и пропасти (22.07.2021).
 19. Учество на втора работилница од летната спелеолошка школа, организирана од Истражувачко друштво URSUS Speleos, на тема: Законска регулатива за заштита на спелеолошките објекти во Македонија (17.06.2021).
 20. Учество на настан организиран од Британската Амбасада во Скопје, наменет за влијанието на младите активисти во едукација на луѓето во однос на климатските промени (15.07.2021).
 21. Учество на работилница организирана од ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје, на тема: Анализа на почвените карактеристики на Македонија со помош на ГИС (10.07.2021).
 22. Учество на webinar организиран од UNESCO Geosciences Programme, на тема: Geoheritage for Geohazard Resilience (09.06.2021).
 23. Учество на работилница организирана од Македонско Географско Друштво на тема: Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја (26.05.2021).
 24. Учество на работилница организирана од Македонско Географско Друштво на тема: Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја (19.05.2021).
 25. Учество на втора работилница организирана во рамки на вториот проект на Република Северна Македонија од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд, на тема: Потврдување на резултатите од спроведената процена на потребите во врска со климатските промени во контекст на развојот на Работна програма на Северна Македонија за Зелениот климатски фонд (11.06.2021).
 26. Учество на webinar за професорите и наставниците по географија, организиран од Македонско Географско Друштво, 21.04.2021.
 27. Webinar of Geodiverzity. UNESCO, Paris, France (16.04.2021).
 28. Webinar of Drone photogrametry (15.04.2021).
 29. Учество на работилница организирана од Македонско Географско Друштво на тема: Заштита на геодиверзитетот во Република Северна Македонија (26.02.2021).
 30. Учество на работилница на тема: Споменик на природата Куклица, од страна на Бојана Алексова, организирана од ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје (19.12.2020).
 31. Учество на webinar за професорите и наставниците по географија на тема: Климатските промени и нивните ефекти врз природните непогоди и туризмот во Македонија, од страна на д-р Ивица Милевски и Бојана Алексова, организиран од Македонско Географско Друштво (28.11.2020) Скопје, Македонија.
 32. Stojanoski A., Aleksova B. (2020): Climate change in Macedonia and its impact on the landscape. Science Forum, EGEA European Geography Association for students and young geographers (14.11.2020) On-line.
 33. Алексова Б., Стојаноски А. (2020): Современите климатски промени во Македонија и нивното влијание врз еволуцијата на релјефот. Прва студентска конференција за глобални климатски промени. УКИМ, УСС „Св. Кирил и Методиј“ Скопје (29.10.2020).
 34. Учество на работилница организирана од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје, на тема: Споменик на природа Белешничка река (2020).
 35. Учество на работилница на тема: Бањски туризам во Македонија организирана од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2020).
 36. Учество на работилница на тема: Најголемите пештери во Македонија и светот организирана од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2020).
 37. Учество на работилница на тема: Употребата на Глобалниот Позиционен Систем во светот на воздухопловството, организирана од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2020).
 38. Учество на работилница на тема: Запознај ја Македонија преку играње плочка, од страна на Бојана Алексова, организирана од ИЗСГ Природник ЕГЕА Скопје (ноември, 2019).
 39. Учество на работилница преку презентација на Месец на науката, на тема „Промоција на ИГЕО Порталот, како единствен географски портал во Македонија“ од страна на Бојана Алексова, како член на ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје (2019).
 40. Интернационален научен симпозиум НОВИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ГЕОГРАФИЈАТА, 3-4 окт 2019, Охрид, Македонија, 70 години Македонско Географско друштво.
 41. Milevski I., Aleksova B. (2019): The rivers of the Shara Mountain. European Green Belt Days. (21.09.2019) Tearce, Macedonia.
 42. Учество на семинар за професорите по географија, како дел од организација на ИЗСГ „Природник“, организатор Македонско Географско Друштво (2019).
 43. Учество на семинар за професорите по географија, како дел од организација на ИЗСГ „Природник“, организатор Македонско Географско Друштво (2018).
 44. Учество на семинар за професорите по географија, како дел од организација на ИЗСГ „Природник“, организатор Македонско Географско Друштво (2017).

Др. активности

Авторизирани (оригинални) научно популарни статии на ИГЕО Порталот:

 1. Тодорова А., Алексова Б. (2022): Мистериозниот „крвав“ водопад на Антарктикот (01.02.2022), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=12125
 2. Алексова Б. (2022): Вулканот Тонга – Најголемата вулканска ерупција во последните 50 години (23.01.2022), ИГЕО Портал igeoportal.net/portal/?p=12187
 3. Алексова Б. (2021): Кајмакчалан – Највисокиот и најатрактивниот врв на планината Ниџе! (17.11.2021), ИГЕО Портал igeoportal.net/portal/?p=12166
 4. Милевски И., Алексова Б. (2021): Водопадите на Камењанска Река – извонредна природна атракција на Шар Планина (09.11.2021), ИГЕО Портал igeoportal.net/portal/?p=12136
 5. Милевски И., Алексова Б. (2021): Градечки Чуки – интересна палеовулканска област во близина на Крива Паланка (07.11.2021), ИГЕО Портал igeoportal.net/portal/?p=12123
 6. Милевски И., Алексова Б. (2021): Кањонот на Гошинска Река - уште една слабо позната атракција во Македонија! (15.10.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=12066
 7. Алексова Б., Милевски И. 2021: Летно освежување до водопадот и изворите на реката Бабуна! (05.08.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11835
 8. Алексова Б., Милевски И. 2021: Денес на северната хемисфера календарски започна летото! (21.06.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11719
 9. Милевски И., Алексова Б., Ниневска Х. 2021: Промоција на Институтот за географија при ПМФ-УКИМ во Скопје (02.06.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11640
 10. Алексова Б. Милевски И. 2021: Денес не очекува астрономски спектакал: Целосно затемнување на Месечината (крвава супермесечина) (26.05.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11607
 11. Алексова Б. 2021: Според НАСА астероидот Апофис нема да ја погоди Земјата во следните 100 години! (31.03.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11435
 12. Тодорова А., Алексова Б. 2021: Познати географи во знакот на водолија (19.02.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11348
 13. Ангелеска В., Алексова Б. 2021: Национален парк „Бели песоци“ (18.01.2021), Игео Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11215
 14. Алексова Б. 2021: Пронајдена една од најстарите планети до сега! (16.01.2021), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11212
 15. Алексова Б. 2020: Утре не очекува вистински астрономски феномен кој не смеете да го пропуштите! (20.12.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11158
 16. Алексова Б. 2020: Најсолените езера во светот! (08.12.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11040
 17. Ангелеска В., Алексова Б. 2020: Необичните раседни езера во источна Африка (26.11.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=11005
 18. Алексова Б. 2020: Разлики помеѓу астрономот и астронаутот! (17.11.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10990
 19. Алексова Б., Милевски И. 2020: Во пресрет на 9-тиот роденден на ИГЕО-порталот (11.11.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10982
 20. Алексова Б., Милевски И. 2020: Беспилотните летала (дроновите) почнуваат да се користат за непосредно истражување на вулканите (11.11.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10975
 21. Алексова Б. 2020: Успешно реализирана првата Студентска Конференција за Глобални Климатски Промени (03.10.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10953
 22. Алексова Б. 2020: Глечерот Мингјонг во Тибет се топи со огромна брзина! (14.10.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10938
 23. Алексова Б. 2020: Утре на северната хемисфера започнува есента! (21.09.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10898
 24. Алексова Б., Милевски И. 2020: Најстарите езера во светот! (16.08.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10830
 25. Алексова Б., Милевски И. 2020: Мегапроект што може да го промени светот: Се гради најсложената машина во историјата на нашата цивилизација! (16.08.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10822
 26. Алексова Б. 2020: Тибет - најголемата и највисоката висорамнина во светот! (28.06.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10774
 27. Алексова Б. 2020: Поларните предели на Земјата - Арктик и Антарктик (01.06.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10607
 28. Алексова Б., Лазороски Т. 2020: Лагуна Верде и Лагуна Колорада - најфасцинантните солени езера во Јужна Америка (05.05.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10395
 29. Лазороски Т., Алексова Б. 2020: Висорамнината ,,Алтиплано” - една од најголемите, највисоките и најфасцинантните во Светот! (01.05.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10381
 30. Алексова Б., Милевски И. 2020: Кометата Атлас наскоро ќе помине покрај Земјата (11.04.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10320
 31. Алексова Б., Милевски И. 2020: Националниот парк Рила – една од најубавите природни атракции на Балканот (01.04.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10293
 32. Милевски И., Алексова Б. 2020: Мистичните скаменети столбови во Ѓавоља Варош (20.03.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10266
 33. Алексова Б., Милевски И. 2020: Земјата ја демне космичка непогода (19.03.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10255
 34. Алексова Б., Алексоска А. 2020: Ориентација во просторот (08.03.2020), Второ издание на „Природник“, официјален весник на Истражувачкото здружение на студенти географи Природник!
 35. Алексова Б. 2020: 10-те најсветли ѕвезди на ноќното небо (27.02.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10240
 36. Алексова Б., Тоска А. 2020: Во што се разликуваат астрономијата и астрологијата (10.02.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10213
 37. Алексова Б., Милевски И. 2020: Што се метеори и зошто светат во различни бои (6.02.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10210
 38. Милевски И., Алексова Б. 2020: Откриена досега најстарата позната ѕвезда во Вселената (29.01.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10200
 39. Милевски И., Алексова Б. 2020: 10-те најдлабоки пештери (пропасти) во светот (21.01.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10170
 40. Алексова Б. 2020: Сингапур – градот на иднината (12.01.2020), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10156
 41. Алексова Б. 2019: Научниците на НАСА тестираат ровер кој ќе бара траги од жив свет на сателитот Европа (15.12.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10092
 42. Милевски И., Алексова Б. 2019: Првата карта на Титан детално ја „открива“ мистериозната површина на Сатурновиот сателит (24.11.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10077
 43. Алексова Б. 2019: Честит 8-ми роденден ИГЕО (10.11.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=10048
 44. Алексова Б., Милевски И. 2019: Tеренска посета на Бислимска Клисура од студентите на ИЗСГ „Природник“ и ИДСБ (25.10.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=9999
 45. Алексова Б. 2019: Топ 15 причини зошто Марс заслужува да биде нашиот втор дом (19.09.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=9967
 46. Алексова Б. 2019: И по 50 години од првото човечко спуштање на Месечината, дел од луѓето се скептични дека тоа се случило (26.07.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=9927
 47. Алексова Б. 2019: Откриена нова планета за која се верува дека има вонземски живот (13.06.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=9853
 48. Алексова Б., Милевски И. 2019: Убавините на Рашковец - долината помеѓу Кратовските вулкани (05.03.2019), ИГЕО Портал www.igeografija.mk/Portal/?p=9763

 

Авторизирани (оригинални) научно популарни блогови:

 • Алексова Б. (2021): Ефекти на климатските промени врз природните непогоди во Македонија (25.08.2021), портал ДОМА, дел од кампањата „Разбистри сè“ на Институтот за комуникациски студии doma.edu.mk/eko-ucilnica/efekti-na-klimatskite-promeni-vrz-prirodnite-nepogodi-vo-makedonija/  

 

Меѓународни теренски истражувања:
 •  Учество на теренско истражување со група постдипломци од Универзитетот во Пиза-Италија на подрачјето на Преспа, 9-11 септ. 2019.

 

Уредувачки одбор и член на научно-стручни организации:


 1. Претседател на Истражувачкото здружение на студенти географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2022-тековно).
 2. Член на Македонско географско друштво (2020-тековно)
 3. Член во уредувачки одбор на ИГЕО порталот за научно-популарните статии (2020-тековно).
 4. Технички уредник на ИГЕО порталот за научно-популарните статии (2020-тековно).
 5. Член во уредувачки одбор на ИГЕОГРАФИЈА, Портал на Институтот за географија (2020-2022).
 6. Технички уредник на ИГЕОГРАФИЈА, Портал на Институтот за географија (2020-2022).
 7. Член во уредувачки одбор на весникот на Истражувачкото здружение на студенти географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2019-2021).
 8. Технички уредник на списанието Географски разгледи бр. 52 (2019), МГД, Скопје.
 9. Технички уредник на списанието Географски разгледи бр. 51 (2018), МГД, Скопје.
 10. Член на ЕГЕА (2017-тековно).
 11. Активен член на Истражувачко здружение на студенти географи „Природник“ EGEA Skopje (2017-2022).

 

Учество во меѓународни организации:

 • Participation in the International education campaign „Geographical dictation“ organized by Russian Geographical Society (14.11.2021).
 • Participation in the International education campaign „Geographical dictation“ organized by Russian Geographical Society (29.11.2020).
 • Participation in the International education campaign „Geographical dictation“ organized by Russian Geographical Society (27.10.2019).

 

 Учество на промотивни активности на Факултетот/Институтот и активности преку ИЗСГ „Природник“

 • Учество на претставници на ИЗСГ „Природник“ на теренска активност во с. Раштак, организирана од ИДСБ (7.5.2022).
 • Реализирана активност: „Промоција на Природник за новите членови“, организирана од ИЗСГ „Природник“ (мај, 2022).
 • Одбележување на Светскиот ден на планетата Земја преку преку изработка на едукативни постери, од ИЗСГ „Природник“ (22.04.2022).
 • Реализирана активност за членови од ИЗСГ „Природник" на тренингот за едукатори за заштита на пештерите и лилјаците во НП Галичица, во ЕТЦ Велестово во Охрид (15-17 април, 2022).
 • Изработка на прашања за државниот натпревар по географија за средните училишта (април, 2022).
 • Одбележување на меѓународната манифестација Geonight2022 (Ноќ на географијата) преку изработка на едукативни постери за значењето на географијата, организирано од ИЗСГ „Природник“ (01.04.2022).
 • Теренска активност на југозападниот дел на планината Скопска Црна Гора, во организација на ИЗСГ „Природник“ (26.03.2022).
 • Изработка на прашања за регионалниот натпревар по географија за средните училишта (март, 2022).
 • Ангажираност при поставување на новa електронска платформа на списанието Географски Разгледи / Geographical Reviews (јануари, 2022)
 • Изработка на прашања за општинските натпревари по географија за средните училишта (јануари, 2022).
 • Изработка на прашањата на селекциониот натпревар по географија за светската олимпијада IESO 2022, во Кина.
 • Видео обработка на промотивно видео за Институтот за географија, мај 2021.
 • Логистичка помош на државниот натпревар по географија на Институтот за географија (07.05.2021).
 • Логистичка помош на регионалните натпревари по географија на Институтот за географија (17.04.2021).
 • Учество на геофотоконкурс, организиран од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2021).
 • Учество во промотивни активности на Институтот за географија, 2021/2022.
 • Учество на промотивни активности на студиски програми за прв циклус студии на Природно-математички факултет во Скопје, 2021/2022.
 • Учество во изработка на самоевалуција на Институтот за географија, при Природно-математичкиот факултет во Скопје, 2021/2022.
 • Учество на геофотоконкурс, организиран од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2020).
 • Учество на Месец на науката, како дел од помошна организација на ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје, организатор Македонско Географско Друштво (2019).
 • Учество во Geography Awareness week, EGEA Skopje (2019).
 • Изработка на неколку гео-квизови преку активности на ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје (За ерозија на земјиште, за селата во Македонија, за планети и небесни тела) (2019-2020).
 • Учество во повеќе кампањи-активности за промоција на географијата преку ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје (2018-тековно).
 • Учество на Месец на науката, како дел од помошна организација на ИЗСГ „Природник“ ЕГЕА Скопје (2018).

 

Награди:

 •  Освоено 1-во место на Геофотоконкурс 2019 на тема: Пејзажи на селата во Македонија на геофотоконкурс, организиран од студентите географи „Природник“ ЕГЕА Скопје (2019).

 

Вештини
 1. CEFR-B2 ниво за познавање на англиски јазик.
 2. Работа со софтвери (Global Mapper, QGis, SAGA Gis, Google Earth, Adobe, итн.).
© 2022. Институт за географија, ПМФ, УКИМ, Скопје.